வாழ்நாள் கல்வி

உழவர் குரல்

உழவர் குரல்

விவசாயிகளின் அனுபவ குறிப்பு


தென்னை நடவு செய்த விவசாயின் அனுபவம்

தேதி : Aug 5, 2020

தென்னையில் வறட்சியை தாங்க சோற்றுக் கற்றாழை நடவு செய்த விவசாயின் அனுபவம்


முத்துவேல் என்ற விவசாயி தென்னை மரம் நடவு செய்த ஒரு வருடத்தில் ஒவ்வொரு தென்னை மரத்திற்கும் அருகில்; ஒரு சோற்றுக் கற்றாழை கன்றை...

Read More