வாழ்நாள் கல்வி

தக்காளி பயிரை தாக்கும் வாடல் நோய்கள்

தக்காளி பயிரை தாக்கும் வாடல் நோய்கள்

தக்காளி பயிரை தாக்கும் வாடல் நோய்கள்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

தக்காளி பயிரை தாக்கும் வாடல் நோய்கள்

பிரிவு : காய்கறிப் பயிர்கள்
உட்பிரிவு : தக்காளி பயிரை தாக்கும் வாடல் நோய்கள்
தயாரித்தவர்கள் :

வெ. பாலமுருகன், ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம். 


திரு. கலைசெல்வன், ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை.

ஆதாரங்கள் :
1.உழவரின் வளரும் வேளாண்மை, டிசம்பர் 2007, மார்ச் 2015 வெளியீடு: தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம்

2. Vegetable crop diseases and their management, IIHR 2010, Bangalore.

3. www.agritech.tnau.ac.in

4. “Crop Production Techniques of Horticultural Crops”, Published by: Horticultural College and Research Institute, Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore.

5. காய்கறிப் பயிர் சாகுபடித் தொழில் நுட்பம், வெளியீடு ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம், கன்னிவாடி.
 
சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்