வாழ்நாள் கல்வி

வெங்காயத்தில் வேர் அழுகல் நோய்

வெங்காயத்தில் வேர் அழுகல் நோய்

வெங்காயத்தில் வேர் அழுகல் நோய்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

வெங்காயத்தில் வேர் அழுகல் நோய்

பிரிவு : காய்கறிப் பயிர்கள்
உட்பிரிவு : வெங்காயத்தில் வேர் அழுகல் நோய்
தயாரித்தவர்கள் :

வெ.பாலமுருகன், ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம். 
கலைசெல்வன், ரெட்டியர்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை.

 

ஆதாரங்கள் :

1. Vegetable crop diseases and their management, IIHR 2010, Bangalore. P.no 12-13
2.    உழவரின் வளரும் வேளாண்மை, மே 2010, வெளியீடு: தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம். பக்கம் 33 - 36

3. www.agritech.tnau.ac.in

4. “Crop Production Techniques of Horticultural Crops”, Published by: Horticultural College and Research Institute, Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore.

5. காய்கறிப் பயிர் சாகுபடித் தொழில் நுட்பம், வெளியீடு ரெட்டியர்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம், கன்னிவாடி.

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்