வாழ்நாள் கல்வி

தென்னை நடவு மற்றும் மேலாண்மை

தென்னை நடவு மற்றும் மேலாண்மை

தென்னை நடவு மற்றும் மேலாண்மை

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

தென்னை நடவு மற்றும் மேலாண்மை

பிரிவு : எண்ணெய் வித்துப் பயிர்கள்
உட்பிரிவு : தென்னை நடவு மற்றும் மேலாண்மை
தயாரித்தவர்கள் :

வெ.பாலமுருகன், ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம். 
திரு. கலைசெல்வன், திருமதி அ. .ஆரோக்கியமேரி, 
ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை.

ஆதாரங்கள் :

“Crop Production Techniques of Horticultural Crops”, 2013, Published by: Horticultural College and Research Institute, Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore.  
தென்னை, தென்னை மேம்பாட்டு வாரியம் பதிப்பு
உழவரின் வளரும் வேளாண்மை – மே 2008, மார்ச் 2014
www.agritech.tnau.ac.in 

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்

உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய