வாழ்நாள் கல்வி

பாகற்காயில் அசுவுணி தாக்கம்

பாகற்காயில் அசுவுணி தாக்கம்

பாகற்காயில் அசுவுணி தாக்கம்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

பாகற்காயில் அசுவுணி தாக்கம்

பிரிவு : காய்கறிப் பயிர்கள்
உட்பிரிவு : பாகற்காயில் அசுவுணி தாக்கம்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு. வெ. பாலமுருகன், ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் கன்னிவாடி.


திரு. கலைசெல்வன், ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை.

ஆதாரங்கள் :

1.    காய்கறிப் பயிர் சாகுபடித் தொழில் நுட்பம், வெளியீடு ரெட்டியார்சத்திரம் விதை     உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம், கன்னிவாடி
2.     .www.agritech.tnau.ac.in 
3.    “Crop Production Techniques of Horticultural Crops”, Published by: Horticultural College and Research Institute,     Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore.
4.     https://en.wikipedia.org/wiki/Aphid

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்