வாழ்நாள் கல்வி

இயற்கை இடுபொருட்கள்

தசகவ்யா தயாரிக்கும் முறை

இயற்கை இடுபொருட்கள்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

இயற்கை இடுபொருட்கள்

பிரிவு : இயற்கை இடுபொருட்கள்
உட்பிரிவு : தசகவ்யா தயாரிக்கும் முறை
தயாரித்தவர்கள் :

தயாரித்தவர்:    
திரு. R. சினிவாசன் ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம். 
திரு. C. கலைசெல்வன் ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை.
திருமதி. A ஆரோக்கியமேரி ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை.

 

ஆதாரங்கள் :

ஆதாரம்:

1. விவசாயி திரு சுரேஸ்பாபு  

 

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்