வாழ்நாள் கல்வி

மல்லிகையில் நீர்த்தண்டு நீக்கம் செய்தல்

மல்லிகையில் நீர்த்தண்டு நீக்கம் செய்தல்

மல்லிகையில் நீர்த்தண்டு நீக்கம் செய்தல்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

மல்லிகையில் நீர்த்தண்டு நீக்கம் செய்தல்

பிரிவு : மலர் பயிர்கள்
உட்பிரிவு : மல்லிகையில் நீர்த்தண்டு நீக்கம் செய்தல்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு R. சீனிவாசன்  ம.சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் - கன்னிவாடி
திருமதி A .ஆரோக்கியமேரி.  C.கலைச்செல்வன்  ரெட்டியார்சத்திரம் விதை
உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை.

 

ஆதாரங்கள் :

C.கலைச்செல்வன், A .ஆரோக்கியமேரி  ரெட்டியார்சத்திரம் விதை
உற்பத்தியாளர்கள் சங்க அறக்கட்டளை.

    
தகவல் திருத்தம்: திருமதி. M. ஷாகின்தாஜ்  தொழில்நுட்ப வல்லுநர் (பயிர் பாதுகாப்பு) வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம், காந்திகிராமம்.

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்