வாழ்நாள் கல்வி

உழவர் குரல்

உழவர் குரல்

விவசாயிகளின் அனுபவ குறிப்பு


முருங்கை சாகுபடி செய்த விவசாயின் அனுபவம்

தேதி : Aug 17, 2020

தங்கராஜ்
என்னுடைய வயலில் 150 மர முருங்கை வரப்பு பயிராகவும் நடவு செய்துள்ளார் மரம் நடவு செய்த ஒரு வருடத்தில் காய் காய்க்க ஆரம்பிக்கும் காய் காய்ப்பது வருடத்திற்கு இரண்டுமுறை காய் பரிக்கலாம் நல்ல விலை...

Read More